0

How to reload a page from Event Receiver after adding item. I have an event receiver with following sample code, but after adding item, I would like reload a page, because my dropDown List should get added elements, and updated from this added item:

 public override void ItemAdding(SPItemEventProperties properties)
  {
    base.ItemAdding(properties);

    if (properties.List.Title == "Wpisy")
    {
      SPList lstOtherList = properties.Web.Lists["Szczegoly"];

      // Stworzenie dwóch zmiennych typu data, jednej opisującej dzień Startowy, drugiej opisującej dzień końcowy
      DateTime dzienStart = new DateTime();
      DateTime dzienStop = new DateTime();

      // Podstawienie odpowiednich pól z propetisów pod wcześniej stworzone zmienne
      dzienStart = Convert.ToDateTime(properties.AfterProperties["DzienStart"]);
      // Zaistniała też potrzeba odjęcia dwóch godzin
      dzienStart = dzienStart.AddHours(-2.0);
      dzienStop = Convert.ToDateTime(properties.AfterProperties["DzienStop"]);
      dzienStop = dzienStop.AddHours(-2.0);

      // Uruchomienie pętli while, która to pętla będzie się wykonywać przez czas kiedy to zmienna dzienStart będzie mniejsza bądz równa zmiennej dzienStop
      while(dzienStart<=dzienStop){

        // Sprawdzenie Ifem, czy wybrane dni są równe sobocie, lub niedzieli
        if (dzienStart.DayOfWeek.ToString() == "Saturday" || dzienStart.DayOfWeek.ToString() == "Sunday")
        {
          // Jeżeli zmienna ciągle inkrementowana dzienStart jest równa sobocie, lub niedzieli, to wwtedy następuje powiększenie dnia o jeden, zaś potem następuje kontynuacja pętli
          dzienStart = dzienStart.AddDays(1.0);
          continue;
        }
        // W przeciwnym wypadku następuje dodanie obiektu do listy
        else
        {       
          SPListItem item = lstOtherList.Items.Add();
          item["Kontrakt"] = properties.AfterProperties["Kontrakt1"];
          item["Pracownik"] = properties.AfterProperties["Pracownik1"];
          item["Dzien"] = dzienStart;
          dzienStart = dzienStart.AddDays(1.0);
          item.Update();
        }
      }

    } 

  }
  // Koniec ItemAdding

1 Answer 1

2

Grzegorz,

This question was previously asked in this thread

Try to use SPUtility.Redirect method. See this post for more details.

1
 • Post link is not working. And MSDN link doesn't have example. The previous thread have same issue. can you explain in brief? Commented Dec 30, 2015 at 10:15

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.