0

i created event receiver which when values in document library is changed changes values in another list.

my list have field 'Субјект ревизије'. i created array 'SRPUNOIME' that contains values list field. My problem is when i m working debugging and i step line per line i arrive to line

if(Item["Субјект ревизије"].ToString().Contains(spunoime))

but debugging skip this line. why i have problem. my code is

using System;
using System.Security.Permissions;
using Microsoft.SharePoint;
using Microsoft.SharePoint.Security;
using Microsoft.SharePoint.Utilities;
using Microsoft.SharePoint.Workflow;

namespace Azuriranje_liste.EventReceiver1
{
  /// <summary>
  /// List Item Events
  /// </summary>
  /// 
  class DisabledEventsScope : SPItemEventReceiver, IDisposable
  {
    // Boolean to hold the original value of the EventFiringEnabled property 
    bool _originalValue;

    public DisabledEventsScope()
    {
      // Save off the original value of EventFiringEnabled 
      _originalValue = base.EventFiringEnabled;

      // Set EventFiringEnabled to false to disable it 
      base.EventFiringEnabled = false;
    }

    public void Dispose()
    {
      // Set EventFiringEnabled back to its original value 
      base.EventFiringEnabled = _originalValue;
    }
  }
  public class EventReceiver1 : SPItemEventReceiver
  {
    /// <summary>
    /// An item was updated.
    /// </summary>
    public override void ItemUpdated(SPItemEventProperties properties)
    {
      base.ItemUpdated(properties);
      if (properties.List.Title == "Дељени документи")
      {
        using (DisabledEventsScope scope = new DisabledEventsScope())
        {
          //   SPListItem listItem = properties.ListItem;
          //   listItem["Title"] = "New Title" + DateTime.Now.ToString();
          //   listItem.Update();
          string[] SR = { "RFPIO", "DZSM", "GAK", "DZV", "DZGM", "DZJ", "DZL", "DZML", "DZNB", "DZR", "DZDJK", "DZMI", "ZJZPA", "ZJZPP", "ZTKN", "ZTKV", "ZCV", "IZZMDS", "IKBD", "IOHB", "KBCDM", "NSZ", "OBS", "OBRS", "RFZO", "UDK", "FSOVO" };

          string[] SRPUNOIME = { "Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање - Београд", "Републички фонд за здравствено осигурање - Београд", "Дом здравља - Нови Београд", "Дом здравља - Раковица", "Дом здравља \"Др Милутин Ивковић\" - Палилула" };
             //   "Дом здравља - Јагодина","Дом здравља \"Др Симо Милошевић\" - Чукарица", "Дом здравља - Лесковац","Дом здравља - Вождовац","Дом здравља - Горњи Милановац","Дом здравља - Младеновац","Здравствени центар - Врање",
            //   "Општа болница - Сента","Општа болница \"Др Радивој Симоновић\" - Сомбор","КБЦ \"Др Драгиша Мишовић\" - Дедиње","Институт за кардиоваскуларне болести \"Дедиње\" - Београд","Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије \"Др Вукан Чупић\" - Београд",
            //   "Завод за трансфузију крви Војводине - Нови Сад","Институт за ортопедско-хирушке болести \"Бањица\" - Београд","Завод за трансфузију крви - Ниш","Универзитетска дечја клиника - Београд","Дом здравља \"Др Ђорђе Ковачевић\" - Лазаревац","Завод за јавно здравље Пожаревац - Пожаревац", 
            //  "Завод за јавно здравље - Панчево","Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни Фронт'' - Београд"}; //ovde uneti u nizu sve subjekte i godisnje se menjaju prema reviziji
          string[] Putanja = { "/02/01 AD/100", "/02/02 СИК/500", "/02/02 СИК/600", "/02/01 AD/700" };
          string[] Aktivnosti = { "Eтички кодекс","Закључак о спровођењу ревизије","Писмо о ангажовању","Овлашћење за вршење ревизије","Захтев за достављање података","Записник са првог састанка са субјектом","Упознавање са пословањем и интерним контролама","Проценитељ сложености ИТ система"};
               //  "Контролна листа за интерну контролу ИТ система","Прелиминарни аналитички преглед (за потребе планирања)","Образац за одређивање материјалности","Коришћење рада другог ревизора","Контролна листа за превару",
               //   "Оцена ризика","Образложење оцене","Општа стратегија ревизије ревизијски приступ специфичним факторима ризика и ревизијски приступ другим областима","План ревизије (области ревизије, тетирање значајних ризика, контролна листа за планирање)",
               //  "Методологија за узорковање и величина узорка","Програма ревизорских тестова","Документовање ревизорских тестова","Документовање резултата тестирања","Тестирање, прикупљање доказа и извођење закључака","Нацрт извештаја","Предлог извештаја","Коначни извештај","Послеревизиони извештај"};                      

          foreach (string sub in SR)
          {
            if (properties.ListItem.Url.ToString().Contains(sub))
            {
              foreach (string put in Putanja)
              {
                if (properties.ListItem.Url.ToString().Contains(put) && properties.ListItem["Документ одобрен"].ToString().Equals("True") && properties.ListItem.File.ParentFolder.ItemCount.ToString().Equals("5"))
                {
                  string url = "http://test-net.dri.local";
                  SPSite site = new SPSite(url);
                  SPWeb web = site.OpenWeb();
                  SPList list = web.Lists["projekt2"];
                  SPView view = list.Views["rfpio"];
                  SPQuery query = new SPQuery(view);
                  query.Query = "";
                  SPListItemCollection items = list.GetItems(query);
                  // SPListItemCollection items = list.Items;
                  foreach (SPListItem Item in items)
                  {
                    foreach (string spunoime in SRPUNOIME)
                    {
                     if(Item["Субјект ревизије"].ToString().Contains(spunoime))
                     {
                      foreach (string aktivnost in Aktivnosti)
                      {
                        if (Item["Title"].ToString().Equals(aktivnost))
                        {
                          Item["% довршено"] = 1;
                          //     SPFieldUrlValue urlItem = new SPFieldUrlValue(); //ovo treba promeniti sa multiline text poljem
                          //    urlItem.Url = "http://test-net.dri.local/" + properties.ListItem.Url; //ovo treba promeniti sa multiline text poljem
                          //    urlItem.Description = celaputanja;
                          //   Item["Адреса документа"] = urlItem; //ovo treba promeniti sa multiline text poljem
                          Item.Update();
                        }
                      }
                     }

                    }

                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
    }


}

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.