Sign up ×
SharePoint Stack Exchange is a question and answer site for SharePoint enthusiasts. It's 100% free, no registration required.

How tu reload a page from Event Receiver after AddingItem. I have Got a event Receiver with this code, but after adding One element I schould reload a page, because my SropDown List schould get added elements, and updatet from this add:

 public override void ItemAdding(SPItemEventProperties properties)
  {
    base.ItemAdding(properties);

    if (properties.List.Title == "Wpisy")
    {
      SPList lstOtherList = properties.Web.Lists["Szczegoly"];

      // Stworzenie dwóch zmiennych typu data, jednej opisującej dzień Startowy, drugiej opisującej dzień końcowy
      DateTime dzienStart = new DateTime();
      DateTime dzienStop = new DateTime();

      // Podstawienie odpowiednich pól z propetisów pod wcześniej stworzone zmienne
      dzienStart = Convert.ToDateTime(properties.AfterProperties["DzienStart"]);
      // Zaistniała też potrzeba odjęcia dwóch godzin
      dzienStart = dzienStart.AddHours(-2.0);
      dzienStop = Convert.ToDateTime(properties.AfterProperties["DzienStop"]);
      dzienStop = dzienStop.AddHours(-2.0);

      // Uruchomienie pętli while, która to pętla będzie się wykonywać przez czas kiedy to zmienna dzienStart będzie mniejsza bądz równa zmiennej dzienStop
      while(dzienStart<=dzienStop){

        // Sprawdzenie Ifem, czy wybrane dni są równe sobocie, lub niedzieli
        if (dzienStart.DayOfWeek.ToString() == "Saturday" || dzienStart.DayOfWeek.ToString() == "Sunday")
        {
          // Jeżeli zmienna ciągle inkrementowana dzienStart jest równa sobocie, lub niedzieli, to wwtedy następuje powiększenie dnia o jeden, zaś potem następuje kontynuacja pętli
          dzienStart = dzienStart.AddDays(1.0);
          continue;
        }
        // W przeciwnym wypadku następuje dodanie obiektu do listy
        else
        {       
          SPListItem item = lstOtherList.Items.Add();
          item["Kontrakt"] = properties.AfterProperties["Kontrakt1"];
          item["Pracownik"] = properties.AfterProperties["Pracownik1"];
          item["Dzien"] = dzienStart;
          dzienStart = dzienStart.AddDays(1.0);
          item.Update();
        }
      }

    } 

  }
  // Koniec ItemAdding
share|improve this question

1 Answer 1

up vote 2 down vote accepted

Grzegorz,

This question was previously asked in this thread

Try to use SPUtility.Redirect method. See this post for more details.

share|improve this answer

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.